كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی مدیر کل


                  
        

         

       
                                    علیرضا جمیع 
            فوق لیسانس مدیریت 
          لیسانس مهندسی شیمی
 


 
سابقه کاری : 32 سال

سوابق کاری :
رئیس اداره صنایع و سرپرست اداره استاندارد بیرجند
مدیر کل استاندارد یزد
رییس سازمان صنایع و معادن یزد
رییس سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

سوابق آموزشی:
  • تدریس در دانشگاه بیرجند
امور تحقیقاتی و پژوهشی :
 
  • مطالعات پی جویی و اکتشافات
  • مطالعات نقش و کاربرد بهره وری در توسعه و بهره وری معادن خراسان جنوبی 
  • پردازش داده های ماهواره ای استر ASTER

آموزش های گذرانده شده:
  • مدیریت تحول استراتژیک  
  •  مدیریت کایزن
  •  مدیریت پروژه
  •  مدیریت زمان
  • روش های اجرایی استاندارد 
  ر
 
1