دسترسی سریع

اداره آموزش و ترویج
1391/3/10 چهارشنبه
 
left
اطلاعیه مهم: دریافت پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت از سامانه سینا
فرم های تائید صلاحیت و تمدید مدیران کنترل کیفیت ( فرم های صدور و تمدید تایید صلاحیت )
جدول رشته تخصصی - جزوه آزمون کنترل کیفیت عمومی
مراکز آموزشی همکار ( نام شرکت آموزشی - فرم ها - روش اجرایی صدور ، تمدید ، تعلیق و ابطال مراکز آموزشی همکار-پیوست الحاقی مراکز مجری آموزش های الکترونیکی به روش اجرایی صدور-ویرایش نهایی1)
تقویم آموزشی سال 1400 ( شش ماه اول - شش ماه دوم )
مشخصات مدرس
کارشناسان استاندارد خراسان رضوی
فرآیند آموزش تخصصی کارشناس آزمایشگاه همکار و مراکز آموزشی همکار
فرآیند آموزش مدیران فنی
جدول عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران کنترل کیفیت
راهنمای آموزش و نیاز سنجی مدیران کنترل کیفیت
شیوه نامه و چک لیست عوامل مورد ارزیابی و امتیازدهی مدیران کنترل کیفیت نمونه
شیوه نامه و چک لیست عوامل مورد ارزیابی و امتیازدهی مراکز آموزشی همکار نمونه
روش اجرایی نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد
دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای کارشناسان رسمی استاندارد